متعادل سازی اینده ی بازی در 21 جوئن 2016

/
? جزئیات متعادل سازی اینده ی بازی در 21 جوئن 2016 ? ? هوگ رای…