آموزش وار در کلن

چرا حریف در Clan War برابر و منصفانه نمی افتد

/
چرا حریف در Clan War برابر و منصفانه نمی افتد ؟ در بعضی مواقع هن…